Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Інформація для авторів

Вимоги щодо оформлення статей

 

1. Матеріали публікуються українською, англійською, російською, польською мовами. Вони повинні бути новими, не публікованими раніше.
2. Подані матеріали групуються редакцією по окремих розділах:

- педагогіка професійної освіти. Атестація наукових педагогічних кадрів;
- технологічні процеси; 
- машини і автоматизовані комплекси;
- поліграфічні матеріали;
- менеджмент виробництва;
- видавнича справа та редагування;
- книгознавство;
- дизайн (моделювання, оформлення видань та паковань, Web-дизайн);
- наукові новини (доповіді, повідомлення, реферати наукових робіт).

 3. Зміст статті для публікації слід складати у такій послідовності:

- УДК;
- назва статті;
- ім’я, по батькові та прізвище автора (авторів) із зазначенням наукового ступеня, вченого звання;
- повна назва організації, установи, навчального закладу, місце знаходження, країна;
- резюме російською, українською та англійською мовами; 

- ключові слова англійською та мовою статті
-  основний текст статті;
- список використаних літературних джерел, оформлений згідно з вимогами діючих стандартів. Список подавати у порядку згадування посилань в тексті;
- e-mail авторів
.


4. Основний текст статті викласти у послідовності, що визначена вимогами Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.:

«...постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку».

Таким чином, рекомендовано основний текст статті розбити на такі підрозділи:

- Постановка проблеми;
- Аналіз попередніх досліджень;
- Мета роботи;
- Результати проведених досліджень;
- Висновки
.

 5. Статті слід подавати у вигляді файлу, названого ім’ям автора (одного з авторів), на дискеті 3,5'', CD-ROM, DVD-ROM, USB-накопичувачі, e-mail у текстовому редакторі Word for Windows (версії ’97, ’2000, ’2003, ’2007) для аркуша паперу форматом 210×297 мм (А4) шрифтом Times New Roman кегель 14 через півтора інтервала та відбитка в одному примірнику за підписом автора (авторів). Поля, см: ліве — 3; праве — 1,5; верхнє — 2; нижнє — 2,5. Задавати по одному міжрядковому пробілу між групами тексту: УДК, прізвище авторів, назва статті, анотації, текст, таблиці, підрисуночні підписи. Обсяг матеріалів для публікації не повинен перевищувати восьми друкованих сторінок.  

У окремому файлі подавати назву статті та прізвища авторів англійською мовою.
Також у окремому файлі подавати матеріали у такій послідовності: УДК, ПІБ авторів, назва статті, анотація українською мовою, розширена анотація (півсторінки ф. А4) англійською мовою, мова статті (вказати скорочено), бібл. (число літературних джерел, ключові слова англійською та мовою статті.).

Тескт зі специфічними символами, лігатурою або, наприклад, німецькою, польською чи чеською мовами, слід подавати у файлі .doc разом з PS-файлом цього специфічного шрифту для наступного його використання при підготовці верстки видання.

6. Рисунки слід подавати у вигляді окремих файлів у форматах TIFF, EPS, cdr (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw). Якщо використано фотографії, то їх слід подавати в натуральному вигляді. Їх можна буде потім без значних спотворень опрацьовувати і вставляти в текст при використанні сучасних пакетів верстки.
Не допускається вставлення рисунків в текст у файлі .doc, які попередньо були опрацьовані в форматах TIFF, EPS, cdr. При опрацюванні таких ілюстрацій виникають значні спотворення графічної інформації, які в наступному знижують якість зорового сприйняття репродукції і видання в цілому.

Рисунки не вставляти в текст статті, набраної у текстовому редакторі Word. Не приймаються рисунки, виконані у пакетах Excel, Paintbrush, Visio. Не рекомендовано надавати різноманітного кольору у графічному матеріалі, виконаному у вигляді стовпчиків, кривих, діаграм

7. Для набору формул використовувати редактор формул Equation 5.0, шрифт Times New Roman кегель 14 і компонувати їх так, щоб вони розміщувалися на формат колонки шпальти набору збірника.

8. Одночасно зі статтями подається рецензія в одному примірнику від науковця (доктора або кандидата наук), наукові інтереси якого близькі викладеному у статті змісту. Рецензія оформлена згідно прийнятих правил.

9. Рішення про публікацію статті приймаються на засіданні редакційної колегії.

Зв'язки журналу

 

 

 

/span