Вход на сайт

Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»

 УДК 655.385
     Киричок П. О., Тріщук О. В., Фіголь Н. М. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Акредитація в НТУУ «КПІ» підготовки магістрів за спеціальністю 8.03030301 «Видавнича справа та редагування». — 2014. — № 1(43). — С. 4–12.
    Підготовка фахівців спеціальності 8.03030301 «Видавнича справа та редагування» сприяє задоволенню кадрових потреб видавничої галузі в період суспільних трансформацій. На сучасному етапі ця робота орієнтується на новітні потреби і виклики, привнесені розвитком електронних комунікаційних систем.
    Організація навчального процесу зі спеціальності 8.03030301 «Видавнича справа та редагування» базується на законі України «Про вищу освіту», державних галузевих стандартах вищої освіти України та інших актах законодавства України з питань освіти та здійснюється відповідно до навчальних планів, графіку навчального процесу, розкладу занять за відповідними формами навчання, які затверджуються ректором університету.
    Реалізація основної освітньої програми підготовки магістрів спеціальності «Видавнича справа та редагування» забезпечується необхідною інформаційною базою, яка відображає досягнення науки й техніки в галузі видавничої справи. Навчально-методична робота на кафедрі видавничої справи та редагування підпорядковується практичній реалізації мети освіти в українській державі та головній діяльності університету. Вона полягає в пошуках найефективніших форм, засобів і методів формування в студентів широкого наукового світогляду, освоєння ними досягнень науки і культури, вироблення професійних знань, умінь, навичок і підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
    Зважаючи на потребу видавничої галузі в редакторських і видавничих кадрах високого рівня, сформовану в НТУУ «КПІ» матеріально-технічну, наукову, кадрову, методичну базу для забезпечення якісного викладання дисциплін галузі знань 0303 — «Журналістика та інформація», а також на наявну і потенційну можливість постійно вдосконалювати підготовку фахівців названої спеціальності відповідно до суспільних потреб, вважаємо за доцільне надання Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут» акредитацію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0303 — «Журналістика та інформація» зі спеціальності 8.03030301 — «Видавнича справа та редагування».
    Ключові слова: видавнича справа, редагування, магістр, освіта, видавничо-поліграфічна галузь.
     Мова статті (укр.).
PDF