Вход на сайт

Методологія комплексного оцінювання якості продукції

 УДК 655.3.066 (075.8)
     Киричок Т. Ю. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Методологія комплексного оцінювання якості продукції. — 2013. — № 1(39). — С. 4–17.
     Розроблена схема формування комплексного показника якості продукції, що базується на алгоритмі визначення функції корисності альтернатив, дозволяє оцінити рівень якості будь-якої продукції. Важливою складовою алгоритму визначення функції корисності альтернатив є нормування часткових критеріїв, котре дозволяє уникнути можливої ситуації, коли недостатнє значення часткової функції корисності стосовно одного критерію може бути компенсоване збільшенням значень часткової функції корисності стосовно іншого критерію. Розроблені нормування зведенням до еталону та зведенням до інтервалу [0,1] мають обмеження та ситуації їх застосування, що враховано в алгоритмі.
     Сформовано функції корисності альтернатив на основі адитивної, мультиплікативної, адитивно-мультиплікативної, ентропійної згортки показників, а також застосування метрик Чебишева, Евкліда, Мінковського та методу відхилення від зразка з урахуванням поділу часткових критеріїв на стимулятори та дестимулятори та запропонованих способів нормування.
     Ключові слова: оцінка якості, функція корисності, згортка, стимулятор, дестимулятори, багатокритеріальна задача.
     Мова статті (укр.).
     Іл. 2. Табл. 1. Бібл. : 8 назв.
   
PDF