Вход на сайт

Параметри точності механізма гексапода для поліграфічного та пакувального виробництва

УДК 621.9.06
Струтинський В. Б., Гуржій А. А. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Київ, Україна) Параметри точності механізма гексапода для поліграфічного та пакувального виробництва. — 2012. — № 4(38). — С. 66–75.
Розроблено методику визначення випадкових похибок позиціювання платформи механізма-гексапода. Похибки виникають внаслідок випадкових змін довжини штанг механізма. На основі розв’язку оберненої задачі кінематики знаходиться взаємозв’язок малих (випадкових) змін довжини штанг і відповідних їм переміщень платформи механізма-гексапода.
Мова статті (укр.).
Іл. 10. Бібл. : 5 назв.
PDF