Вход на сайт

Cooperation proceeds.

Khokhlova R. A. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina)
Cooperation proceeds. — 2007. — № 3—4(17—18). — pp. 200—201.
     Language — Ukrainian.

PDF