Вход на сайт

The international conference, higher educational institutions, printing-publishing industry

Zorenko O. V. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina)
The international conference of higher educational institutions of the printing-publishing industry. — 2008. — № 3—4(21—22). — pp. 218—220.
     Language — Ukrainian.
     Illustrations — 1.

PDF