Вход на сайт

On occasion of 15th anniversary from the day of foundation of printing-publishing enterprise «АDEF-Ukraine».

Kobylnik K. (Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» (Kyiv, Ukraina) On occasion of 15th anniversary from the day of foundation of printing-publishing enterprise «АDEF-Ukraine». — 2010. — № 4(30). — pp. 268—271.
     Language — Ukrainian.
     Illustrations — 5.

 
PDF