Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Authcache Example

Please login to test this block.

Інтегрований Web-ресурс журналів великого ВНЗ

Класифікація: Книгознавство
Назва: Інтегрований Web-ресурс журналів великого ВНЗ
Автори: Цурін О. П
Журнал: Технологія і техніка друкарства
Рік видання: 2011
Номер: 3(33)
Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»
Мова публікації: Українська
Анотація:

Великі по розміру Вищі Навчальні Заклади (ВНЗ), наприклад, НТУУ «КПІ» мають значну кількість друкованих та електронних видань різної тематики, обсягу, умов опублікування. У статті показано вирішення таких задач як: зібрання інформації про всі журнали, що видаються з короткою інформацією про кожний з них, з координатами для зв’язку, з переходом на Web-сайти журналів. Пошук по цьому сайту дозволяє отримати інформацію про публікації не тільки у певних напрямках, але у споріднених галузях. Ще більше інформації надає інетегрований у ресурс пошук Google; створення форуму для редакторів журналів і відповідальних за Web-сайти осіб; оцінка InterNet статусу друкованих журналів пов’язаний з оцінкою Web-сайтів журналів світовими пошуковими системами і в основному такими відомими як — Google, Bing, Yahoo. Визначено набір характеристик, що враховується у рейтингу Webometrics та індексацію в провідних базах даних для відстеження цитування (SCOPUS та Google Sholar). По цим характеристикам зроблено таблицю рейтингу наданих на сайті журналів.

В статье показано решение таких задач как: сбор информации о всех журналах, издаваемых в ВУЗе с краткой информацией о каждом из них, с коорди$натами
для связи, с переходом на Web$сайты журналов.Поиск по этому сайту позволяет получить информацию о публикации не только в определенных направлениях,
но в родственных отраслях. Определен набор характеристик, который учитывается в рейтинге Webometricи индексацию в ведущих базах данных для отслеживания цитирования (SCOPUS и Google Sholar). По этим характеристикам сделана таблица рейтинга представ$
ленных на сайте журналов.

The larger university, for example, NTUU «KPI» have a significant amount of printed and electronic publications on various subjects, the volume, conditions of publication. This article shows how to solve such problems as: council informed of all magazines published with a summary of each of them, with the coordinates for the connection with the transition to Web-sites of magazines. Search on this site provides information about the publication, not only in certain directions, but in related industries. More information provides a resource inetegrovany search Google; create a forum for journal editors and those responsible for Web-sites of entities; assessment of the status of print magazines InterNet associated with the evaluation of Web-sites of magazines worldwide search engines and generally known as such — Google, Bing, Yahoo. Defined set of characteristics, which is taken into account in the ranking and indexing in Webometrics leading databases for tracking citation (SCOPUS and Google Sholar). According to these characteristics made the rating table on the site logs.
Іл. 4. Бібліогр.: 3 назви.

Причіплений файлРозмір
pdf501.75 КБ